Elektriciteitswerken Bert De CeusterALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. De goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.

2. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.

3. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.

4. De goederen of diensten worden vervoerd op kosten en risico van de koper.

5. Klachten dienen uiterlijk binnen de 8 dagen na de factuurdatum, en schriftelijk te worden geformuleerd.

6. Alle facturen zijn contant betaalbaar te Olen, behoudens uitdrukkelijke andersluidende betalingstermijnen op de factuur of offerte vermeld.

7. Bij gebreke aan betaling van de factuur uiterlijk 8 dagen na de vervaldag, is van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, vanaf de factuurvervaldatum een verwijlintrest verschuldigd aan de intrestvoet zoals bepaald in art.5 van de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties van 02 augustus 2002, met een minimum van 12% per jaar, insgelijks opzichtens particulieren.

8. Bij gebreke aan betaling van de factuur uiterlijk 8 dagen na de vervaldag, is van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, en benevens de bovenvermelde verwijlintrest, een vergoeding verschuldigd van 10% (met een minimum van 50 euro) op de verschuldigde hoofdsom, ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door niet-betaling, onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door niet-betaling.

9. In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd, en de Vrederechter te Herentals, enkel het Belgische recht is toepasselijk.

10. De geleverde materialen blijven eigedom van de verkoper, zolang ze niet integraal betaald zijn. In geval van laattijdige betaling heeft de verkoper het recht de geleverde goederen te komen terughalen. Het eventuele faillissement van de koper doet geen afbreuk aan het recht tot terugvorderingen. Partijen verklaren zich akkoord om onderhavig beding te aanzien als een schriftelijke clausule zoals vereist in art.101 van de faillissementwet.

11. Ingeval van annulatie van een bestelling door de klant, zal een schadevergoeding van minimum 30% verschuldigd zijn, op de het bedrag van de bestelling, onverminderd het recht van de verkoper om een hogere geleden schade te bewijzen.


Copyright © 2006 - - Algemene verkoopsvoorwaarden